Umów się na konsultację:


  Recepcja

  +48 502 263 133

  recepcja@klinikiziemlewski.pl

  poniedziałek - piątek: 11:00 - 19:00

  sobota - nidedziela: nieczynne

  Polityka prywtności

  (ważna od 25.05.2018 r.)

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania (co spełnia wymóg informacyjny)  przez Prywatna Praktyka Lekarska Krzysztof Ziemlewski z siedzibą we Wrocławiu, danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Kliniki Ziemlewski.

  Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług.

  W ramach niniejszej Polityki Prywatności dowiecie się Państwo w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  Dane kontaktowe Kliniki Ziemlewski:

  Stanisława Moniuszki 23, 51-610 Wrocław

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Klinik Ziemlewskich:

  E-mail:daneosobow@klinikizlemlewski.pl
  Adres:”. Stanisława Moniuszki 23, 51-610 Wrocław

  Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

  Polityka Prywatności Kliniki Ziemlewski opiera się na następujących przepisach:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

  Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

  Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
  • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
  • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy
  na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
  • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
   • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
   • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
   • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

  Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Kliniki Ziemlewski realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

  Użytkownik ma prawo do:
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych.
  • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Kliniki Ziemlewski potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.
  • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Klinik Ziemlewski).

  Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach),.
  • Usunięcia danych osobowych przez Kliniki ZIemlewski („prawo do bycia zapomnianym”)polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
  • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@klinikiziemlewski.pl lub pisemnie na adres Stanisława Moniuszki 23, 51-610 Wrocław.
  Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

  W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Klinik Ziemlewski swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania).

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Kliniki Ziemlewski podejmują techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej.

  Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

  W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
  • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
  • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
  • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Klinik Ziemlewski mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

  Jak przetwarzamy Twoje dane

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

  Kliniki Ziemlewski przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.
  O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Kliniki Ziemlewski każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

  Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas mogą być:

  • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza).
  • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług).
   • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na Klinik Ziemlewski jako usługodawcy)..

  Sposób zbierania danych

  Kliniki Ziemlewski zbierają dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na podczas wizyt u nas, kontaktują za pośrednictwem infolinii telefonicznej, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych.

  Jakie dane możemy przetwarzać?

  Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami.
  Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

  W ramach działalności Klinik Ziemlewski możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane dot. Twoich zleceń, reklamacji.

  Zgoda – cofnięcie zgody

  W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług możecie być Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług Klinik Ziemlewski, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

  Dla naszych Klientów lub Potencjalnych Klientów wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez przesłanie takiej informacji na adres mailowy daneosobowe@klinikiziemlewsi.pl lub przesłanie jej na adres koresondencyjny.
  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

  Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

  Przechowywanie danych

  Kliniki Ziemlewski przechowują dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
  Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

   Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

  Kliniki Ziemlewski nie przekazują Twoich danych osobowych innym podmiotom ani do krajów trzecich.